NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Niemcach o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy Niemcach poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 • imię i nazwisko;
 • aktualny adres zamieszkania;
 • miejscowość i kraj urodzenia; 
 • data urodzenia; 
 • kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 • nazwa;
 • aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 • kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 
 • status podmiotu;
 • dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Niemcach nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Niemcach ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

Bank Spółdzielczy w Niemcach jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

 • saldo rachunku lub wartość;
 • łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD