Depozyty:

- rachunki bieżące przedsiębiorców
- lokaty terminowe: 14 i 21 dniowe oraz 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięczne
 

Kredyty:

Kredyt obrotowy - przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Kredyt w rachunku bieżącym - jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

 

Kredyt płatniczy - udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z:

  • doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,
  • pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

Kredyt rewolwingowy - jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.

Kredyt inwestycyjny - przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Kredyt preferencyjny z dopłatami z ARiMR:

1)  Symbol nIP- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów,

2)  Symbol nKZ - kredyty na zakup użytków rolnych,

3)  Symbol nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,

4)  Symbol nGP - kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.),

5)  Symbol nGR - kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.),

6)  Symbol nNT - kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu,

7)  Symbol nBR10 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych",

8)  Symbol nBR13 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce",

9)  Symbol nBR14 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce",

10)  Symbol nBR15 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa",

11)  Symbol nKL01 Symbol nKL02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,

 

Kredytowa Linia Hipoteczna przeznaczona jest min. na:

1)  finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
2)  finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

  1.  zakup lub modernizacja sprzętu,
  2.  zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
  3.  refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy

Kredyt pomostowy -  jest przeznaczony na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE.

Pożyczka – przeznaczona na sfinansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych – przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych instalujących kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajdują się samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.