Depozyty:

-  rachunki bieżące rolników
-  lokaty terminowe: 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięczne


Kredyty:

Kredyt obrotowy - przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.

Kredyt w rachunku bieżącym - jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt inwestycyjny - przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredytowa Linia Hipoteczna przeznaczona jest min. na:

1) finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
2) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:

  1. a) zakup lub modernizacja sprzętu,
  2. b) zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
  3. c) refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy.

Kredyt pomostowy -  jest przeznaczony na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE.

Kredyt bezgotówkowy na zakup środków do produkcji rolnej – przeznaczony jest na zakup środków do produkcji rolnej, z okresem spłaty do 12 miesięcy.

Kredyt o nazwie „Zaliczka na dopłaty obszarowe ze środków ARiMR” – kredyt udzielany do wysokości 70 % kwoty dopłaty otrzymanej przez rolnika w roku ubiegłym. Spłata kredyt następuje jednorazowo w momencie wpływu na rachunek rolnika środków z tytułu dopłat obszarowych z ARiMR.