Kursy walut NBP

NBP
2024-06-14
USD
4.0760
1.60%
EUR
4.3581
0.52%
CHF
4.5690
1.98%
GBP
5.1857
0.99%
NBP
2024-06-13
USD
4.0119
-0.55%
EUR
4.3355
0.00%
CHF
4.4804
-0.42%
GBP
5.1350
-0.22%
NBP
2024-06-12
USD
4.0342
-0.25%
EUR
4.3354
-0.23%
CHF
4.4994
-0.22%
GBP
5.1465
0.00%

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH, O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

 

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Niemcach, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwanym dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.), według następujących zasad:

1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

1) osoby fizyczne;

2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe.

2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych 100.000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszenia upadłości banku.

3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100.000,00 euro.

5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia upadłości banku, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:

1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank Spółdzielczy w Niemcach (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych);

2) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące osoby:

1) akcjonariuszy banku posiadający w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5% akcji, a także podmioty w stosunku do nich zależne lub dominujące;

2) członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów departamentów jak również dyrektorów i wicedyrektorów oddziałów.

Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.